Markízy, Žalúzie, Rolety, Siete proti hmyzu

Všetky kategórie ☰
 • Všetky kategórie
 • Žalúzie
 • Rolety
 • Siete proti hmyzu
 • Pre strešné okná VELUX, FAKRO
 • Parapety
 • Garniže, záclony, závesy
 • Markízy
 • VELUX (originál)
 • Tieniace siete
web banner free transportphone banner free transport

Všeobecné obchodné podmienky

1.     Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach.
 
2.     Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:
 • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
 • Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa (obchodné meno), IČO, DIČ, IČ DPH a miesto podnikania, vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy.
 
3.     Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru.
 
4.     Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom alebo sms.
 
5.     V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 
6.     Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. Reklamačné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť záručná doba na nový tovar nanovo, od jeho prevzatia.
 
UPOZORNENIE! Váš  monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti. Na Vašom monitore sa môžu farebne líšiť farby a odtiene materiálov. Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie a reklamácie tohto typu nebudú braté na zreteľ. Rovnako tak nie je dôvodom na reklamáciu mierne šikmý chod pri vyťahovaní (pri interiérových horizontálnych žalúziách),  pokiaľ je tento sklon v rámci tolerancie uvádzanej výrobcom.
 
7.     Doprava je spoplatnená osobitne. Rozvoz tovaru zabezpečujeme prostredníctvom prepravných spoločností. Kupujúci je povinný zásielku prekontrolovať. V prípade, že zásielka nie je poškodená, zaväzuje sa túto prevziať. V prípade bezdôvodného odopretia prevzatia alebo iného zmarenia doručenia zásielky sa objednávateľ zaväzuje nahradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením. Ak je poškodený obal tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade poškodenia tovaru, túto skutočnosť napíše do poznámky v dodacom liste a bezodkladne to oznámi  reklamačnému pracovníkovi reklamácie@byvatmoderne.sk. Následne pri riešení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť. Vady spôsobené mechanickým poškodením neberieme na zreteľ, pokiaľ nie sú zapísané v preberacom protokole.
 
8.     Osobný odber je možný na odbernom mieste – prevádzkareň Tesárska 19, 080 01 Haniska pri Prešove. Osobný odber musí byť nahlásený už pri objednávke. Pri osobnom odbere tovaru neprihliadame na prípadné vzniknuté reklamácie, ktoré sú spôsobené vlastnou prepravou, apod.
 
9.     Ustanovenia o odstúpení od zmluvy: V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom internetovej, e-mailovej, telefonickej alebo faxovej objednávky, príp. listom na základe ponukového katalógu) je spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba – nepodnikateľ, oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Za tým účelom predávajúci zverejňuje nasledovný formulár na odstúpenie od zmluvy:
 

-        FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Web Shops sk, s.r.o., prevádzkareň Tesárska 19, 080 01  Haniska

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar : ..............

 

– Dátum prevzatia tovaru: ..............

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.


Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči – napr. e-mail, fax a v prípade zmlúv uzatvorených ústne aj ústnou formou. Na uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je potrebné jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, na ktoré môže spotrebiteľ využiť vyššie uvedený formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľovo oznámenie o odstúpení od zmluvy o predaji tovaru uzavretej na diaľku bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. 9 VOP, t. j. v 14. deň odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci zároveň informuje spotrebiteľa, že pri uplatnení práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom a účinnom znení, je spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť na adresu predávajúceho a znášať náklady na vrátenie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy.
 
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke sú dodávané oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený na objednávku, podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom u spotrebiteľa.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v nasledovných prípadoch:
- ak sa produkt prestane vyrábať alebo dodávať, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ už uhradil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 pracovných dní,
- nie je možné sa skontaktovať so spotrebiteľom (chybne uvedené telefónne číslo alebo e-mail, spotrebiteľ je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
 
9a       Následky odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa:
Po odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ dohodol iný spôsob doručenia ako je spôsob doručenia uvedený čl. 7 VOP. Predávajúci je povinný vrátiť uvedené platby spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Úhrada uvedených platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej prvej platbe, ak spotrebiteľ nebude súhlasiť s iným spôsobom platby bez účtovania ďalších poplatkov.
 
Platba za zakúpený tovar bude vrátená spotrebiteľovi až po splnení podmienky doručenia zakúpeného tovaru späť na adresu predávajúceho resp. po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ je zároveň povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar, ktorý bol predmetom zmluvy späť predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Uvedená lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odovzdal tovar na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 
*Uvedené ustanovenia v čl. 9 a 9a VOP o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku platia aj pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  v zmysle ust. § 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom a účinnom znení – t.j. napr. počas predajnej akcie alebo v priestoroch, ktoré nie sú prevádzkovým priestorom predávajúceho.
 
 
10.   Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
11.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.byvatmoderne.sk
Newsletter s aktuálnymi akciovými ponukami na Váš email.

Staňte sa členom

Objavte členské zľavy, inšpiráciu i množstvo noviniek v obchodnom dome a premeňte svoje nápady na skutočnosť. Zistite viac registráciou...

Registrovať

     

U nás môžete platiť:  CardPay
VISA MasterCard

2022 (c) Web Shops sk, s.r.o. - všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.