Markízy, Žalúzie, Rolety, Siete proti hmyzu

Všetky kategórie ☰
  • Všetky kategórie
  • Žalúzie
  • Rolety
  • Siete proti hmyzu
  • Pre strešné okná VELUX, FAKRO
  • MOSKYTECH
  • Parapety
  • Markízy
  • Tieniace siete
web banner free transportphone banner free transport

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - byvatmoderne.sk

 

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke byvatmoderne.sk (webová stránka fungujúca pod značkou blirol) sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

 

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

  1. Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

 

      1.1. Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä nazáklade všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

1.2. Aké údaje teda uchovávame?

 

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

1.3.Cookies

 

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

 

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

 

Naše webové stránky dokážu fungovať aj bez cookies a zahrnú ich do fungovania na účely cielenej reklamy len vtedy, ak na cookie banneri v dolnej časti webstránky odsúhlasíte ich používanie.

 

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu ako aj podľa vašich záujmov si vás delíme do záujmových skupín (public a akcie). Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

 

Okrem uvedeného aj vy sami si v členskej zóne môžete zvoliť zaradenie vašej e-mailovej adresy do niektorej zo skupín - public/akcie.

 

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail:

ochranaosobnychudajov@byvatmoderne.ska v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty.

 

Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

 

1.4. Ďalšie osobné údaje

 

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: objednávkový formulár, zasielanie noviniek (newsletter), príp. kontaktný formulár. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, e-mailová adresa a tel. číslo. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov?

 

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

 

2.1. Na čo tieto informácie o vás používame (účely)? A na akom právnom základe?

 

Prevádzkovateľomna účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť M-TECH group s.r.o., Tesárska 19/142, 080 01 Haniska, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vo vložke číslo 40201/P.

 

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke byvatmoderne.sk a na jej jednotlivých podstránkach.

 

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 

2.2. Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári :

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ)  - potrebné na účel dodania objednaného produktu, na účel vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o zákazníka = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy + plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; doba uchovávania údajov v zmysle zákonných predpisov je 10 rokov po poskytnutí posledného plnenia zo zmluvy;

dátum narodenia (nepovinný údaj) - potrebné na účel vymáhania a obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa následkom prípadného neplnenia zmluvy zo strany zákazníka - právnym základom je plnenie zmluvy a oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v obhajovaní právnych nárokov prevádzkovateľa pri porušovaní uzavretých zmlúv; doba uchovávania údajov 5 rokov (záručná doba pri súčastiach stavby);

e-mail, tel. číslo - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (produkt tieniacej techniky a obdobný produkt), doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa; zabezpečenie montáže objednaného produktu externým montérom = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy; doba uchovávania v zmysle zákonných predpisov od 5 rokov po poskytnutí posledného plnenia zo zmluvy (zákonná záručná doba na súčasti stavby);

e-mail, tel. číslo - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; doba uchovávania 3 roky;

platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online; doba uchovávania do momentu prijatia platby.

 

2.3. Osobné údaje zadávané v žiadosti o zasielanie newslettera:

e-mail - na účel zasielania vyžiadaných noviniek na právnom základe slobodného, dobrovoľného a informovaného súhlasu čitateľa; doba uchovávanie 3 roky;

 

2.4. Kontaktný formulár

 

Na zosúladení formulárov v zmysle GDPR sa pracuje a požiadavka je zadaná spoločnosti bart.sk s.r.o.

 

Meno, priezvisko a e-mail - za účelom spätného kontaktu a vybavenia vašej požiadavky; ak nedôjde k uzavretiu zmluvy, tak sú vaše osobné údaje po vybavení vašej požiadavky vymazané. Ak k uzavretiu zmluvy dôjde, tak sa spracovanie vašich osobných údajov spravuje bodom 2.2. týchto zásad.

 

2.5. Registrácia do spotrebiteľského klubu

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (povinné údaje), obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ste FO - podnikateľ) - do spotrebiteľského klubu sa registrujete pri vytvorení objednávky a preto uvedené údaje potrebujeme na účel vybavenia objednávky a spracovávame ich na právnom základe plnenie zmluvy; spotrebiteľský klub vám umožňuje čerpať vernostné zľavy, ktoré vám pri uzavretí zmluvy doručujeme, vaše údaje nepoužívame na iný účel. ako bod 2.2. týchto zásad (obdobie - plnenie zmluvy, plnenie našich zákonných povinností ako aj doba uchovávania osobných údajov);

tel. číslo, e-mail - obdobne ako bod 2.2. zásad + doručovanie vernostných zliav, čo pre vás ako zákazníkov znamená doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem. Zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; doba uchovávania 3 roky.

 

Registráciu v spotrebiteľskom klube môžete kedykoľvek zrušiť a váš nákup v e-shope uskutočniť aj bez členstva v uvedenom klube.

 

Vaše konto v spotrebiteľskom klube vám umožňuje uplatňovať vaše práva podľa bodu 5 týchto zásad vo vašej réžii a predovšetkým bezodkladne. Vždy si môžete opraviť/zmeniť zadané osobné údaje.

 

3. Doba uchovávania údajov

 

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky počas 5 ročnej záručnej doby/do uplynutia doby 10 rokov od poskytnutia posledného plnenia zo zmluvy pri účtovných dokladoch/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu 3 rokov alebo pokým ste sa neodhlásili/nenamietali spracúvanie/oprávnený záujem prevádzkovateľa - podľa toho, čo nastane skôr;ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania).

 

V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.

 

4. Ste v bezpečí

 

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, aktuálne antivírové programy od spoločnosti Kaspersky lab a viacúrovňový firewall.

 

Zároveň osoby - sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

 

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://,  platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány (Tatrabanka) a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov.

 

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej kancelárii v budove chránenej kamerovým systémom a prístup k nim majú len oprávnení zamestnanci. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

 

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

 

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.


Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: M - TECH group s. r. o., Tesárska 19/142, 080 01 Haniska, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vo vložke číslo 23446/P.

Kontaktný e-mail vo veciach ochrany osobných údajov:
ochranaosobnychudajov@byvatmoderne.sk

 

5.1. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

5.2. Ako dotknutá osoba máteprávo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

 

5.3. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy,  po uplynutí záručnej doby a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo “odhlásiť” alebo obdobne znejúce tlačidlo v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: ochranaosobnychudajov@byvatmoderne.sk

 

5.4. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

 

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

 

5.5. Ako dotknutá osoba máteprávo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

 

5.6. Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi - napr. e-shopu, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je z našej strany je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na  prenos v zmysle GDPR.

 

5.7. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

 

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom vás upovedomíme.

 

5.8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

 

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

 

 

6. Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) - alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

 

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u spolupracovníkov či členov nášho tímu boli v bezpečí.

 

Náš tím tvorí:

bart.sk s.r.o. -hostingová spoločnosť, IČO: 36593966, IČ DPH: SK2022008747; obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro, vo vložke číslo 16650/V

 

Externé kuriérske spoločnosti - DHL, UPS, SDS, Geis

K2 atmitec s.r.o., IČO: 42767717, DIČ: CZ42767717, Spisová značka: C 2013 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě.

 

Externí montéri: M - TECH partner s. r. o.,Vodárenská 28/6006,Prešov 080 01, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, v zložke číslo 3070/P

 

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy a šifrované správy - osobné údaje nahrávané po prihlásení sa do systémov a zadaní užívateľského mena a hesla.

 

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

 

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

MailChimp - https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.220895194.31954635.1523972384-1397443315.1523972384

CardPay - Platobná brána od poskytovateľa Tatra Banka, a. s.

 

S údajmi pracujú aj naši zamestnanci - ktorí sú poučení o povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom a pravidelne školení v uvedenej oblasti.

 

7. Odkazy tretích strán

 

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na. Ďakujeme.

 

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.

 

8. Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

 

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

 

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

 

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

9. Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

 

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

 

Tieto podmienky sú platné od 10.05.2018

 

Kontaktujte nás

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

 

M - TECH group s. r. o., Tesárska 19/142, 080 01 Haniska, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vo vložke číslo 40201/P.

 

Kontaktný e-mail vo veciach ochrany osobných údajov:

ochranaosobnychudajov@byvatmoderne.sk

Newsletter s aktuálnymi akciovými ponukami na Váš email.

Staňte sa členom

Objavte členské zľavy, inšpiráciu i množstvo noviniek v obchodnom dome a premeňte svoje nápady na skutočnosť. Zistite viac registráciou...

Registrovať

     

U nás môžete platiť:  CardPay
VISA MasterCard

2024 (c) M-TECH group s.r.o. - všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.